What's the German translation of a word or phrase? Is my translation correct? Please give as much context as possible ...
1 post • Page 1 of 1
 
16.10.2012 08:50:06

Prüfen

 
by Kikkot
Wer prueft sie?

1. Dla dzieci z takimi problemami jak narkotyki czy notoryczne ucieczki z domu placówka zamknięta często jest ostatnią szansą.
Für Kinder mit solchen Problemen wie Drogen oder ständige Flucht von zu Hause ist das geschlossene Heim oft die letzte Chance.
2. Żeby młodzież nie uciekała a zastosowane środki pedagogiczne przyniosły jakiś efekt, drzwi placówki są zamknięte a kontakt z rodziną bardzo ograniczony.
Damit die Jugendlichen nicht abhaut und die pädagogische Maßnahmen effektiv sind /Wirkung bringen, sind die Tür der Einrichtung eingeschlossen und ein Kontakt zur Familie ist eingeschränkt.
3. Zakwaterowani w placówce młodzi chłopcy wagarowali, byli uwikłani w oszustwa i kradzieże.
Die in einem Heim untergebrachten Jungs haben die Schule geschwänzt und waren in Betrug und Diebstahl verwickelt.
4. Dzieci z tego typu problemami pochodzą ze wszystkim warstw społecznych, często z rodzin patologicznych lub niepełnych.
Die Kinder mit solchen Problemen kommen aus allen gesellschaftlichen/sozialen Schichten und oft aus den pathologischen oder geschädigten Familien.
5. Sąd może tylko zalecić pobyt w takiej placówce, ale głos decydujący w tej sprawie ma dziecko. Nie jest to bowiem kara, którą można na dziecko nałożyć.
Das Gericht kann nur den Aufenthalt in einer solchen Einrichtung empfehlen aber das Kind muss ja sagen. Das ist denn keine Strafe, die über ein Kind verhängen kann.
6. W ciągu 16 lat liczba zamkniętych placówek wzrosła ze 122 na 375 w skali kraju.
im Laufe 16 Jahren ist die Zahl der geschlossenen Heime von 122 auf 375 bundesweit gestiegen.
7. Mimo że obiekt jest monitorowany, kilku chłopcom udało się uciec. Co ciekawe, szybki wrócili.
Obwohl die Einrichtung monieren ist, ist es einige Junge entkommen zu gelungen. Was interessant ist, sind sie schnell zurückgekommen.

8. Każdemu nowo przybyłemu nastolatkowi zabierane są wszystkie przedmioty mogące służyć jako broń lub do samookaleczenia. Komórki i inne urządzenia również są przechowywane u wychowawców.
Jedem neu gekommenen Jugendlichen/Jedem Neuankömmling nimmt man alle Gegenstände weg , die als Waffe oder zur Selbstverletzung verwendet /benutzt werden kann. Handys und andere Geräte sind auch bei den Betreuern verwahren.
9. Staramy się uświadomić naszym wychowankom, że są wartościowymi ludźmi, którzy wiele potrafią.
Wir versuchen unseren Schüler bewusst zu machen, dass sie wertvolle Menschen sind und dass sie viel können.
10. Jeśli nastolatek dobrze się sprawuje, to jest nagradzany. Może częściej widywać się z rodziną, a nawet samodzielnie wychodzić poza obręb placówki.
Wenn der Jugendliche sich gut benimmt, dann ist er belohnen. Er kann sich öfter mit der Familie sehen und eigenständig hinter Mauer ausgehen.
11. Krytycy zarzucają takim placówkom, że nie można pogodzić wychowania z ograniczeniem wolności, oraz że nie przygotowują dziecka odpowiednio do życia poza murami.
Die Kritiker werfen solchen Einrichtungen vor, dass die Erziehung mit der Freiheitsentzug nicht vereinbar ist und dass sie das Kind nicht für das Leben hinter Mauer entsprechend vorbereiten.
12. Nawet w Lohne było jednak sporo problemów z nastolatkami, szczególnie na początku. Niejednokrotnie interweniować musiała policja.
Sogar in Lohne gab es mit den Jugendlichen viele Probleme, besonders am Anfang. Mehrfach musste die Polizei anrücken/in Einsatz sein.
 
 
1 post • Page 1 of 1
 

Choose your language Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文