Polish » German

się <siebie, sobą, sobie> [ɕe] PRON refl

1. się (siebie samego):

sich akk

2. się (siebie wzajemnie):

einander akk

3. się (strona zwrotna czasownika):

sich akk irren

awanturować się <‑ruje się> [avanturovatɕ ɕe] VERB refl

biedzić się <‑dzi się; imp biedź się> [bjedʑitɕ ɕe] VERB refl

bisurmanić się <‑ni się; imp ‑ań się> [bisurmaɲitɕ ɕe] VERB refl przest

1. bisurmanić się (psocić):

2. bisurmanić się (prowadzić hulaszczy tryb życia):

blamować się <‑muje się; perf z‑> [blamovatɕ ɕe] VERB refl książk (ośmieszać się)

błaźnić się <‑ni się; perf z‑> [bwaʑɲitɕ ɕe] VERB refl

błąkać się <‑ka się> [bwoŋkatɕ ɕe] VERB refl

boczyć się <‑czy się; imp bocz się> [botʃɨtɕ ɕe] VERB refl

borykać się <‑ka się> [borɨkatɕ ɕe] VERB refl

byczyć się <‑czy się; imp bycz się> [bɨtʃɨtɕ ɕe] VERB refl pot

cackać się <‑ka się> [tsatskatɕ ɕe] VERB refl pot

ceregielić się <‑li się> [tseregjelitɕ ɕe] VERB refl

1. ceregielić się pot (cackać się):

certolić się <‑li się> [tsertolitɕ ɕe] VERB refl pot (cackać się)

chajtać się <‑ta się; imp ‑aj się> [xajtatɕ ɕe] imperf, chajtnąć się [xajtnoɲtɕ ɕe] VERB perf refl pot

chełpić się <‑pi się; imp chełp się> [xewpitɕ ɕe] VERB refl

chichrać się <‑ra się; imp ‑aj się> [xixratɕ ɕe] VERB refl pot

chlubić się <‑bi się; imp chlub się; perf po‑> [xlubitɕ ɕe] VERB refl

cielić się <‑li się; perf o‑> [tɕelitɕ ɕe] VERB refl

Would you like to translate a full sentence? Use our text translation.

Would you like to add some words, phrases or translations?

Submit a new entry.

Choose your language Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文