Chinese » English

你死我活 nǐ sǐ wǒ huó

I
me

1. 你:

you
身体?

(擬)

1. 拟:

2. 拟:

3. 拟:

卿卿我我 qīng qīng wǒ wǒ

qīng qīng

我行我素 wǒ xíng wǒ sù

xíng
xíng

xiǎng

→ 享受

(響) xiǎng

1. 响:

xiǎng
xiǎng

3. 响 → 响亮

xiǎng

1. 饷:

xiǎng

2. 饷:

xiǎng
pay

(饗) xiǎng

我们 wǒ­men

草拟 cǎo­nǐ

你们 nǐ­men

拟稿 nǐ­gǎo

Would you like to translate a full sentence? Use our text translation.

Would you like to add some words, phrases or translations?

Just let us know. We look forward to hearing from you.

Choose your language Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文