Herman in the Oxford-Hachette French Dictionary

Translations for Herman in the English»French Dictionary

hermit [Brit ˈhəːmɪt, Am ˈhərmət] NOUN

Hermes [Brit ˈhəːmiːz, Am ˈhərmiz]

fisherman [Brit ˈfɪʃəmən, Am ˈfɪʃərmən] NOUN

I.thermal [Brit ˈθəːm(ə)l, Am ˈθərməl] NOUN

II.thermal [Brit ˈθəːm(ə)l, Am ˈθərməl] ADJ

I.German [Brit ˈdʒəːmən, Am ˈdʒərmən] NOUN

II.German [Brit ˈdʒəːmən, Am ˈdʒərmən] ADJ

I.West German [ˌwest ˈdʒɜːmən] NOUN HIST

II.West German [ˌwest ˈdʒɜːmən] ADJ HIST

Herman in the PONS Dictionary

Translations for Herman in the English»French Dictionary

he-man <-men> [ˈhi:mæn] NOUN inf

hermit [ˈhɜ:mɪt, Am ˈhɜ:r-] NOUN

See also English

I.thermal [ˈθɜ:məl, Am ˈθɜ:r-] NOUN (air current)

II.thermal [ˈθɜ:məl, Am ˈθɜ:r-] ADJ

germane [dʒəˈmeɪn, Am dʒɚ-] ADJ form

Germany [ˈdʒɜ:məni, Am ˈdʒɜ:r-] NOUN

American English

Are you missing a word, phrase or translation?

Submit a new entry.

Choose your language Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文