German » English

in1 [ɪn] PREP

Check-in <-s, -s> [ˈtʃɛkʔɪn] NOUN m o nt

Drive-in <-s, -s> [ˈdraifɪn] NOUN nt

in fla·gran·ti [ɪn flaˈgranti] ADV geh

in na·tu·ra [ɪn naˈtu:ra] ADV

in pet·to [ɪn ˈpɛto] ADV

in spe [ɪn ˈspe:] ADJ fam

In-Treff NOUN m fam

Jack·ing-in <-> [ˈdʒækɪŋɪn] NOUN nt kein pl INFORM

Plug-In <-s, -s> [ˈplʌgɪn] NOUN m INFORM

Roo·ming-in <-[s], -s> [ˈru:mɪŋ ˈɪn] NOUN nt MED

Crowding-in NOUN nt MKT-WB

Specialized Vocabulary

In-Vier·tel [ˈɪnfɪrtl̩] NOUN nt

ac·tio li·be·ra in cau·sa [ˈaktsi̯o ˈli:bera: ɪn ˈkauza] JUR

cul·pa in con·tra·hen·do [ˈkʊlpa in kɔntraˈhɛndo] NOUN f JUR

Would you like to translate a full sentence? Use our text translation.

Would you like to add some words, phrases or translations?

Submit a new entry.

Choose your language Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文